Optimering med vätgas

Vi kan med vår teknik optimera förbränningen i alla processer där någon form av kolbaserat bränsle används vilket ger betydande vinster för både miljön och verksamheten.

Vid en förbränning med stöd av vätgas säkerställs en effektivare och mer lönsam produktion.

Nature Proof

Optimeringsteknik till förbränningsanläggningar

Alla förbränningsanläggningar som finns idag borde egentligen fungera relativt optimalt sett till utsläppsrätter och regelverk. Men är det så egentligen? Vi kan med vår teknik optimera förbränningen i alla processer där någon form av kolbaserat bränsle används vilket ger betydande vinster för både miljö och affärsresultat.

Alla förbränningsanläggningar som finns idag borde egentligen fungera relativt optimalt sett till utsläppsrätter och regelverk. Branschen kan delas upp i (1) rena värmesystem som endast förbränner bränsle med det enda syftet att leverera värmeenergi till fjärrvärme och (2) värmesystem som producerar värme genom förbränning och använder värmen för ångproduktion, som i sin tur omvandlas till el och överskottsvärme som används till fjärrvärme och (3) där förbränningsugnen enbart producerar värme i industrin för produktionsprocesser som i cement- och kalkindustrin och pelletstillverkning.

I förbränningsprocessen omvandlas kol till CO2 och värme med hjälp av syre. Tyvärr är denna process inte idealisk. Förbränningsprocessen störs av ett antal parametrar som gör förbränningen instabil och leder till en rad oönskade och kostsamma biverkningar. Dessa effekter är ökade utsläpp av NOx, CO och förlust av stora mängder energi. Detta resulterar i ökade kostnader och förlorade intäkter.

Nyckeln till

Effektivare förbränning

Vi kan använda vår teknik i alla processer där någon form av kolbaserat bränsle används och vid en vätgasstödd förbränning säkerställer vätgasen en effektivare förbränning och en bättre reaktion mellan C och O2. i denna process bildas en slags kedjereaktion så att mycket lite vätgas behövs. Resultatet är en stabilare förbränning med en minskning av standardavvikelser med upp till 70 %.

Dubbel vinst

Sänkta kostnader och ökad produktion

Bränslekostnaden per producerad ton/ånga kan gå ner mellan 10 och 15% vid i en förbränningsprocess med stöd av vätgas. Hur mycket är kopplat till graden av luftfuktighet. Med ökad luftfuktighet ökar kostnaderna men genom att öka tillsatsen av andelen vätgas minskar dessa kostnader. En vätgasstödd förbränning kan producera 10 till 20 % mer ånga (ugn) med samma mängd bränsle.

Vid användning av en Vätgas-Cell så stabiliseras förbränningen, som i de flesta fall brukar vara instabil.

Optimering med vätgas

Så fungerar det

Genom vår vätgasteknologi för förbränningsindustrin får kunderna ett värde genom minskad bränsleförbrukning, de erhåller även bättre kvalitet på de produkter som tillverkas alternativt mer energi gällande värmekraftverk.

En Vätgas-Cell anläggning installeras i en 6 meter lång container behöver elektricitet (32/64 Amp) och vatten (ca 40/80 liter/tim) för att producera vätgas och syrgas till en förbränningsanläggning. Det är ett ”plug in” system som vi installerar enkelt, utomhus bredvid förbränningsanläggningen.

Vid användning av en Vätgas-Cell så stabiliseras förbränningen, som i de flesta fall är instabil. Detta medför att parametrar för förbränningen kan optimeras och det inmatade bränslet används optimalt med resultat att restprodukter i form av sotpartiklar, som är oförbränt bränsle, minskar drastiskt.

Bränsleförbrukningen samt att även utsläppen av sot och CO minskar vilket medför en mer ekonomiskt lönsammare och effektivare produktion.

Vårt erbjudande #1

Testperiod för utvärdering

Vi genomföra en testperiod om ca 1 månad för att utvärdera om kunden uppnår de utlovade resultaten blir så som vi påstår. Därefter kan ni fatta beslut på om ni vill avbryta eller vill gå vidare genom att köpa, alternativt hyra en eller fler VätgasCeller.

Vårt erbjudande #2

Hyra istället för köp

Vid ett hyresavtal så behöver ni inte ta in VätgasCellen i balansräkningen och belasta denna med avskrivningar som minskar resultatet. Istället blir det enbart en förbättring av sitt ekonomiska resultat på sista raden. Service och support går också att inkludera i hyran.